İbadet maksadıyla hac mevsiminde Kâbe’yi ziyaret etmeye Hac denir. Hac mevsiminin haricinde Kâbe ziyaret edilirse Umre ismi verilir. Hac ibadeti İslam’ın beş temel şartından biridir. Farz-i ayn dediğimiz güçlü farzlardan olup, kitap ve sünnet ile sabittir.
Kitaptaki yeri Al-i İmran suresinin 97. Ayetidir. Bu ayet’te Yüce Allah şu şekilde buyurmaktadır. “Azık ve binek yoluna gücü yeten her kimsenin o beyti hac etmesi, insanlar üstünde Allah’ın hakkıdır. Farzdır. Kim ki bu farzı tanımazsa her şekilde Allah’ın ihtiyacı yoktur. O bütün âlemlerden müstağnidir.”

Hac, hac ayları denilen zaman dilimi arasında yapılan bir ibadettir. Hac ayları Hicri takvim’e nazaran Şevval ve Zilkade ayları ile Zilhicce ayının ilk on günüdür. Hac bu aylar içinde umresiz de yapılabilir, umre ile birlikte de yapılabilir. Haccın umresiz veya umre ile birlikte yapılmasına haccın eda şekilleri denir.

Haccın tarihi, hac ayları diye isimlendirilen;”Şevval, Zilkade ve Zilhicce aylarıdır” ifadesi, “Hac belli aylardır” ( Bakara, 2/ 197) mealindeki ayetin bir açıklaması mahiyetindedir.

Hac rolü, ihrama girmek ile başlar. Bunun başlangıcı ise Şevval ayıdır. Bir kimse Şevval’de ihrama girip Zilhicce’nin 10. Gününün akşamına kadar, haccın menasikini tamamlayabildiği için, bu aylara hac ayları denilmiştir.

Bu aylara hac ayları denmesinin sebebi, haccın ilk şartı olan ihramın sadece bu aylarda giyilmesinin öngörülmüş olmasıdır. Bu aylardan önce ihrama girmek, Hanefi ve Hanbelîlere göre mekruhtur. Bu konuda Buhari’nin İbn Abbas’tan rivayet etmiş olduğu şu hadis-i şerif Âlimlerin bu görüşlerinde müessir olmuştur. “Hac ayları haricinde ihrama girmemek sünnettendir.”(Zuhayli, el-Fıkhu’l-İslami,3/64-65)

Şafiilere göre ise, hac ayları dışında alınan laf mevzusu ihram hac için değil, umre için geçerli olur. Çünkü “Hac belli aylardır” ayeti, hac için belirlenmiş aylar dışında ihrama girilemeyeceğini anlatım etmektedir.

Umre, muayyen bir vakte bağlı olmaksızın, usulüne gore ihrama girdikten sonrasında tavaf ederek Kâbe’yi ziyaret etmek ve diğer bazı dini görevleri yerine getirmek suretiyle meydana getirilen ibadettir.
FARKLARI
Umre’nin belirli bir vakti yoktur.
Umre’nin Arafat ve Müzdelife vakfeleri yoktur.
Umre’de Cem-i Takdim ve Cem-i Tehir yoktur.
Umre’de şeytan taşlama yoktur.
Umre’de Kudüm Tavafı ve Veda Tavafı yoktur.
Umre’de kurban kesmek yoktur.

Hac Ve Umre Arasındaki Farklar

Yazı dolaşımı


Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir