Hata mesajı

  • Warning: Illegal string offset 'field' in DatabaseCondition->__clone() (line 1901 of /home/wwwumret/public_html/includes/database/query.inc).
  • Warning: Illegal string offset 'field' in DatabaseCondition->__clone() (line 1901 of /home/wwwumret/public_html/includes/database/query.inc).
  • Warning: Illegal string offset 'field' in DatabaseCondition->__clone() (line 1901 of /home/wwwumret/public_html/includes/database/query.inc).
  • Warning: Illegal string offset 'field' in DatabaseCondition->__clone() (line 1901 of /home/wwwumret/public_html/includes/database/query.inc).

Mekke-i Mükerreme'de Ziyaret Edilecek Yerler

1— Hira Dağı: Hira dağı ilk vahyin geldiği yerdir. Mekke'ye 9 km.'dir. Etrafı dik dağlarla çevrilidir. İnmek ve çıkmak son derece güç, sert taştan, topraksız bir dağdır. Mekke'yi bu dağdan en ince teferruatına kadar seyretmek mümkündür. İlk vahyin geldiği mağara halen durmaktadır.

2— Kubeys dağı: Efendimizin ayın ikiye bölünmesi mucizesi bu dağın tepesinde cereyan etmiştir. Hz. Bilâl'in evi de bu tepede idi. Mekke'nin en yüksek tepelerinden biri olan bu dağın tepesinde. Hz. Bilâl çok ezân okudu.
Hz. İbrahim oğlu İsmail ile Kabe'nin inşaatını bitirdikten sonra Allah'ın emri ile bu dağın tepesine çıkıp, dört bir yana dönerek insanları hacc'etmeğe çağırdı. Rivayete göre bu sesi yerle gök arasında, ruh aleminde, annelerinin rahminde, babalarının sulbünde bulunan insanlar işiterek «Lebbeyk...» diye cevap verdiler. Kubeys dağı Kabe'nin tam karşısındadır.

3— Peygamber (s.a.v.) Efendimizin Doğduğu Ev: Peygamber (s.a.v.) Efendimiz Mekke'nin doğusunda
«Şuubu Benî Haşim ve Zukak'ul-Mevlid Caddesinin Leyi çarşısındaki Dârud-Tababia» adındaki evde doğdu . Hacc'a gidenler adı geçen evin yerini görmek için arayıp soruşturuyorlar. Burayı görmeden geriye dönmüyorlar. Yeni yapı haline getirilen bu ev vakıf binasıdır. İçeride Efendimizin valideleri Hz. Amine Hatun'un elleriyle salladığı ağaç beşik olduğu gibi durmaktadır.

4— Hz. Hatice (r.anhe) nin evi: Mesfele yolu cihetinde Kabe'nin iki yeşil minaresi vardır. Bu minarelerin tam karşısında üzeri yeşil kubbeli bir ev vardır. Bu ev Hz. Hatice (r. anhe) validemizin evidir. Evin şimdiki yapısı o zamanki yapı değildir. Bu evin olduğu yer Peygamber (s.a.v.) Efendimizin 25 yıl Hz. Hatice (r. anhe) validemizle birlikte oturdukları yerdir. Bu bina şu anda umumî vakıf olarak islâmi ilimler vakfiyesidir.
Ancak, bir rivayete göre de bu ev, Peygamberimizin sıkça yanına gidip geldiği sahabelerinden birinin evidir, deniyor. Bu sebeple buraya Darun-Nedve'de derler. Hz. Ebu Bekir (r.a.) ve Hz. Ömer (r.a.) başta olmak üzere Sahabe-i Kiramdan çoğunun bu evde islamı kabul ettikleri rivayeti vardır. Rivayetlerin hangisi gerçek olursa olsun Efendimiz burada birçok sahabiyi İslâm ile şereflendirmiştir.

5— Hz. Bilal’in evi, Hz. Hamza'nm evi, Hz. Ömer'in evi... Ve diğerleri: Mekke şehri- Kâbe-i Muazzama'nın etrafında çevrelenmiştir. İslâm'dan önceki Mekke ileri gelenlerinin evleri Kâbe'nin etrafında ve hemen hemen yan yanadırlar, Hz. Hatice (r. anhe) nin evi, Hz. Hamza (r.a.)nın evi, Hz. Ömer (r.a.) nin evi, Hz. Ebu Bekir (r.a.) nin evi,.Ebu Talib'in evi, Ebu Cehil ve Ebu Süfyan'm evleri... hep Kâbe'nin kıyısına sıralanmışlardır. Ebu Cehil'in evinin olduğu yerde şimdi helâ vardır. Ancak, zikrettiğimiz evlerin hiçbirisi o günkü yapılar değildir. Merak edip arayanlar hiç olmazsa bu evlerin ya yerlerini, ya da mevkilerini öğrenmiş oluyorlar...

6— Arafat: Mekke'nin 25. km. güney doğusunda bir bölgenin adıdır. Vakfe, Zilhicce'nin 9'uncu günü burada yapılır. Cebelü'r-Rahme burada bulunur.
Nemire mescidinin güney kısmı hariç öbür tarafı Arafat bölgesindedir. Bu mescidin güney kısmı Urane vadisi sınırları içindedir. Bu kısımda vakfe caiz değildir.

7— Mescid-i Nemire: Arafat bölgesinde, güney kısmı Urane vadisi sınırları içinde bulunan bir camidir.

8— Cebel-i Rahme : Arafat bölgesinin en "yüksek tepecidir.
Hz. Adem (a.s.) ile Hz. Havva validemizin cennetten sonraki uzun ayrılığın akabinde bu tepede buluştu. Rivayete göre Hz. Adem (a.s.) bir arefe günü öğleden sonra bu tepenin üzerine gelmiş, güneşin batışına kadar affı için bu tepenin-üzerinde yalvarmış. Rahmet-i İlâhi bu tepede tecelli ederek Hz. Havva ve Hz. Adem affa mazhar olmuşlar. Bu tepede ikisi buluşmuşlar. Bu buluşma arefe gününde vaki e zamanına rastlar. Hz. Adem ile Havva validemizin buluştukları rivayet edilen yerde beyaz bir taş dikilidir.
Peygamber (s.a.v.) Efendimiz Veda Hutbesini bu tepenin eteklerinde irad etmiştir. Faizi kaldırdığım, ayaklar altına aldığını bizzat devesinden, inerek burada söylemiştir. Veda hutbesini bitirirken, Allah'ın elçiliğini eksiksiz yaptığını, hüccaca tasdik ettirerek, üç defa da «Şahit ol Ya Rabb!...» diye bu dağın eteğinde söylemiştir.
Hacc ve Umre için Mekke'ye giden her mü'min bu tepeye çıkıp dua etmeden geri dönmez, diyebiliriz...

9 — Zübeyda Hanım Suyu: Mekke-i Mükerreme'de iki çeşit su vardır. Bu suların birincisi Zemzem Suyu'dur ki, dinmeden asırlardır akar. Mübarek bir sudur. Bu su hakkında hıemen hemen her mü'minin az-çok bilgisi vardır.
Bahsettiğimiz diğer su ise Mekke bölgesinin havasını teneffüs eden her canlının faydalandığı Zübeyda Hatun Suyu'dur. Bu su hakkında özet olarak şu malûmatı verebiliriz:
Zübeyda Hatun Su'yu Bağdat'tan Mekke'ye akıtılmaktadır. İslâm halifelerinden Harun Reşid'in hanımı Zübeyda Hatun, rivayete göre rüyasında şiddetli susuzluk çekmiş, uyandığında kalkıp soğukça su içtikten sonra tekrar yatmış. Uyuyunca rüyasında tekrar aynı susuzluğu duymaya başlamış. Rüyasında başlamış içecek su aramağa. Telâşlı telâşlı su ararken Rasûlullah (s.a.v.) Efendimize rastlamış. Zübeyda Hatunun bu telâşını gören Efendimiz ona demiş ki:
—-Ya Zübeyda!... Susadığında soğuk sular içip Bağdat'ın serin havasını teneffüs ediyorsun. Kardeşlerini hatırlasana: Hücac şu anda Mekke-i Mükerreme'de kızgın güneşin altında su sıkıntısı çekiyor. Senin efendin Harun Reşid ise Müslümanların halifesidir. Niçin Müslümanları düşünmüyor, Mekke'de bunca hüccacın susuzluktan dudakları yarılırken müslümanların emirinin burada soğuk su içmek yakışmaz demiştir.
İşte bu rüya üzerine Zübeyda hatun Müslümanların emiri Harun Reşid'i uyarmış, zamanın imkânlarıyla Bağdat kıyılarından alınan su yalçın dağlardan aşırılarak Mekke'ye getirilip akıtılmıştır. Bu çalışmalar esnasında bir ara hazinedeki para tükenmiş ve hizmet durmuş. Bunun üzerine Zübeyda Hatun mücevheri erini çıkarıp vererek suyun Mekke'ye bir an evvel götürülmesini sağlamıştır. Bu sebeple o günlerden beri Mekke'ye akıtılan bu suya Zübeyda Hatun suyu denilegelmiştir.
Arafatta Cebel-i Rahme'ye çıkıp bakıldığında bu suyun akıtıldığı yerleri ve depolarını seyretmek mümkündür.

10 —Müzdelife : Arafat ile Mina arasında bir bölgenin adıdır. Arefe (9 Zilhicce) günü güneş battıktan sonra Arafat'tan buraya gelinir. Gece burada geçirilir. Minâ'da şeytana atılacak taşlar buradan toplanır.

11 — Meş'ari Haram: Müzdelife'de Kuzey dağı üzerinde bir tepedir. Zirvesinde silindir biçiminde «Mikade» denilen bir taş vardır. Müzdelife'de yapılan vakfenin buranın yakınında yapılması sünnettir.

12— Minâ: Harem sınırları içinde olup müzdelife ile Mekke arasındaki bölgedir.
Büyük, Orta ve Küçük Cemreler burada bulunur. Bayram günleri şeytan taşlama burada yapılır.
Kıran ve Temettü haccı yapanlar kurbanı burada keserler.
Bayram gecelerini Minâ'da geçirmek sünnettir.

13—Hayf Mescidi: Minâ'da Cemre-i Ulâ'nın güneyinde bulunan cami-dir.
İbrahim (a.s.)ın oğlu İsmail (a.s.) Allah rızası için kurban etmeğe getirdiği yer bu mescidin bulunduğu yerdir. Bilindiği gibi Hz. İbrahim (a.s.)'m Hz, İsmail (a.s.)'ı kurban etmek için bu işi,amele döktüğü yer buralarıdır.
Mescid-i Havf ve çevresi şeytanın insana mağlûp olduğu harp meydanını hatırlatır. Allah'a itaati, cesareti, evlât sevgisini, baba şefkatini ve bütün bunlara Allah (c.c.) emrinin galebe çalışını hatırlatır.
Hayf mecsidi Arafat yolundadır. Peygamber (s.a.v.) Efendimiz buradan her geçişinde bu mescidin olduğu yere çadırını kurdurmuş, burada istirahat etmiş, Allah (c.c.)'a dualar edip yalvarmıştır.

14— Sevr Mağarası: Mekke-i Mükerreme'ye 5 km. uzaklıkta bir dağ vardır. Bu dağın ismi Sevr'dir. Dağın tepesinde girilmesi güç gayet dar bir mağara vardır. Peygamber (s.a.v.) Efendimiz Hicret esnasında bu yerde üç gün ikamet etmişlerdir.
Abdullah İbni Abbas (r.a.) eseri olan büyük tefsiri bu mukaddes yerde yazmıştır.
Sevr dağında, Hicaz kıt'asında ne cins ağaç ve ne-badat ve çiçek mevcut ise bu dağda da hepsi vardır.

15— Cennetu'l-Mualla Mezarlığı: Bu kabristan çok eski bir kabristan olup burada bir çok sahabi ve İslâm ulusu yatmaktadır. Hz. Hatice (r. anhe) validemiz de bu mezarlıkta yatmaktadır. Burasını da ziyaret edip fatihalar okunmalıdır.

16— Cin Mescidi: Cennetül-Mualla mezarlığının Mekke tarafındadır. Peygamber (s.a.v.) Efendimiz bir kaç defa olmak üzere cinlerle burada görüşmüşlerdir.

Mekkede'de Ziyaret Edilecek Yerler

Hira Dağı
Hira Dağı
Kubeys dağı
Kubeys dağı
Peygamber (s.a.v.) Efendimizin Doğduğu Ev
Peygamber (s.a.v.) Efendimizin Doğduğu Ev
Hz. Hatice (r.anhe) nin evi
Hz. Hatice (r.anhe) nin evi
Arafat
Arafat
Mescid-i Nemire
Mescid-i Nemire
Cebel-i Rahme
Cebel-i Rahme
Müzdelife
Müzdelife
Meş'ari Haram
Meş'ari Haram
Mina
Mina
Hayf Mescidi
Hayf Mescidi
Sevr Mağarası
Sevr Mağarası
Cennetu'l-Mualla Mezarlığı
Cennetu'l-Mualla Mezarlığı
Cin Mescidi
Cin Mescidi